We are Brighter Futures

Brighter Futures is a small charity (CIO) operating a community facility, community groups, and activities in Rhyl. Established in 2018, our charity was set up in response to the increased demand for voluntary organisations to work together while delivering independently.  In an effort to reduce social isolation, loneliness, and poverty, we share our resources, skills, and expertise amongst very unique groups in order to provide support and services to local children, young people, parents, the elderly, and those with disabilities.  We are working together for a Brighter Future in Rhyl.

Learn more about us 

Rydym ni Dyfodol Disglair

Mae Dyfodol Disglair yn elusen fach sy’n cynnal cyfleuster cymunedol,  grŵpiau cymunedol a gweithgareddau yn y Rhyl. Sefydlwyd ein helusen yn 2018 mewn ymateb i’r galw cynyddol i sefydliadau gwirfoddol gydweithio wrth gyflawni’n annibynnol. Mewn ymdrech i leihau unigedd cymdeithasol, unigrwydd a thlodi, rydym yn rhannu ein hadnoddau, ein sgiliau a’n harbenigedd ymhlith grŵpiau unigryw iawn er mwyn darparu cymorth a gwasanaethau i blant lleol, pobl ifanc, rhieni, yr henoed, a’r rhai ag anableddau.  Rydym yn cydweithio ar gyfer Dyfodol Mwy Disglair yn y Rhyl.

Amdanom ni 

Our Aim | Ein Nod

Overall aim: is to provide quality, sustainable and ethical services, activities, and support to local children, young people, families, and the older generation that improves health & wellbeing.

Nod cyffredinol: yw darparu gwasanaethau, gweithgareddau, a chymorth cynaliadwy a moesegol o safon i blant, pobl ifanc, teuluoedd a’r genhedlaeth hŷn sy’n gwella iechyd a lles.

Our Groups | Ein Grŵpiau

The groups that run at our facility include Men’s Shed, Women’s Shed, Youth Shed, Kidz Shed, Parent & Toddler’s Group, Repair Café, Street Games, Community Cafe, Moontime, breakfast Club, Seniors Club and Family Club.

Mae’r grszpiau sy’n rhedeg yn ein cyfleuster yn cynnwys Men’s Shed, Women’s Shed, Youth Shed, Kidz Shed, Parent & Toddler’s Group, Repair Café, Street Games, Community Cafe, Moontime, Clwb brecwast, Clwb Henoed a Chlwb Teulu.

Our Philosophy | Ein Hathroniaeth

It’s simple, we help each other by sharing equipment, skills and facilities in a way that reduces costs, duplication and waste so we can provide sustainable services that meet local needs.

Mae’n syml, rydym yn helpu ein gilydd trwy rannu offer, sgiliau a chyfleusterau mewn ffordd sy’n lleihau costau, dyblygu a gwastraff fel y gallwn ddarparu gwasanaethau cynaliadwy sy’n diwallu anghenion lleol.

Meet some of the groups  |  Cwrdd â rhai o’r grw piau

423735836_363299223213900_1380593384355437527_n
Adults | Oedolion
313830173_3367842373543475_3794751890256785637_n_3367842366876809
Youth | Ieuenctid
305584236_621627996358699_2733440550766247966_n_466217125407119
 Children | Plant
408701310_367791538952356_676703021280898257_n
Community | Cymuned

How we can help  |  Sut gallwn ni helpu

We have wide range of activities to provide support and services to children, young people, families, the elderly, those with disabilities, socially isolated and experiencing multiple forms of poverty.

Mae gennym ystod eang o weithgareddau i ddarparu cefnogaeth a gwasanaethau i blant, pobl ifanc, teuluoedd, yr henoed, y rheiny ag anableddau, y rheiny sydd wedi’u hynysu’n gymdeithasol a’r rheiny sy’n wynebu sawl math o dlodi.

  • Men’s Shed
  • Women’s Shed
  • Moontime Project
  • Community Fleet
  • Repair Café
  • Parent & Toddler
  • Youth Shed
  • Kidz Shed
  • Community Café
  • Street Sports
bf logo new

News  |  Newyddion

What has been happening  |  Beth sydd wedi bod yn digwydd

The Neumark Foundation

The funding will enable us to employ a PT Youth Worker and Trainee Youth Worker to support our Youth and Kids Shed groups.

Meeting HRH King Charles

Members of our team were honour to have been invited to meet with the King and discuss our work in here in sunny Rhyl.

Steve Morgan Foundation

We are delighted to have been announced as the winner of the Best Entrepreneurial Charity at the 20th Anniversary Awards & Conference at the Carden Park Hotel.

Royal Visit

We were extremely proud to be visited by HRH Prince William, Duke of Cambridge recently who came to learn more about the work of Brighter Futures in Rhyl!